top of page
fewafdsfef.png

เริ่มติดตั้ง Dobybot ด้วยตนเอง

1. เสียบสายกล้อง Webcam
เข้ากับ PC หรือ Notebook

DSC07882.jpg

3. ยึดขาตั้งเข้ากับโต๊ะ

DSC07943_edited_edited.jpg

5. ฮาร์ดแวร์พร้อมใช้งาน

DSC07970_edited.jpg

2. เสียบสาย
Barcode Scanner

DSC07883.jpg

4. หนีบกล้องเข้ากับขาตั้ง

DSC08001.jpg

6. ล็อกอินเข้าเว็ปไซท์
ใช้งานได้ทันที

afsfsfsfsfsf.jpg
bottom of page